• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Periudha e nisjes së zbatimit: Prill 2017

Plani i veprimit dhe Broshura e gjykatës

Periudha e përfundimit të zbatimit: Nëntor 2017

Rezultatet e para: në proces zbatimi

Adresa e gjykatës: https://goo.gl/WFkCb6

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër