• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Periudha e nisjes së zbatimit: Tetor 2016

Plani i veprimit dhe Broshura e gjykatës

Periudha e përfundimit të zbatimit:Prill 2017

Rezultatet e para: Të marra sëbashku, numri i seancave të vlerësuara si joproduktive, për çështje civile dhe penale ka ndryshuar nga 31% në studimin fillestar në 37% në studimin e parë pas zbatimit të nismës. Kjo përqindje është larg prej synimit të vetë Gjykatës për t'i reduktuar seancat joproduktive nga 31% në 15%.

Adresa e gjykatës: https://goo.gl/nfFWG1

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër