• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Periudha e nisjes së zbatimit: Janar 2017

Plani i veprimit dhe Broshura e gjykatës

Periudha e përfundimit të zbatimit:Qershor 2017

Rezultatet e para: Përqindja e seancave gjyqësore joproduktive për çështjet civile ka rënë nga 23% në studimin fillestar në 22% në studimin pas zbatimit. Gjetjet për çështjet penale tregojnë një rënie të ndjeshme të seancave joproduktive nga 33% në 24%.

Adresa e gjykatës: https://goo.gl/4G2ccs

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër