• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Periudha e nisjes së zbatimit: Tetor 2016

Plani i veprimit dhe Broshura e gjykatës

Periudha e përfundimit të zbatimit: Prill 2017

Rezultatet e para: Numri i seancave të konsideruara si joproduktive për çështjet civile dhe penale ka pësuar një rënie nga 34% në studimin fillestar në 27% në studimin e parë pas zbatimit të Nismës.

Adresa e gjykatës: https://goo.gl/H5A5E2

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër