Fillimi i implementimit të Nismës: Prill 2017

Fletëpalosja mbi masat e marra nga gjykata në kuadër të Nismës: Faqe 1, Faqe 2

Rezultatet:

Fundi i periudhës së parë gjashtë mujore të implementimit: Nëntor 2017

Dokumente të tjera: