Fillimi i implementimit të Nismës: Prill 2017

Klikoni Fletëpalosjen mbi masat e marra nga gjykata në kuadër të Nismës

Rezultatet:

Fundi i periudhës së parë gjashtë mujore të implementimit: Nëntor 2017

Dokumente të tjera: