• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Fillimi i implementimit të Nismës: Shtator 2016

Fletëpalosja mbi masat e marra nga gjykata në kuadër të Nismës: Faqe 1, Faqe 2

Rezultatet:

Fundi i periudhës së parë gjashtë mujore të implementimit: Shkurt 2017

Dokumente të tjera: