• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Periudha e nisjes së zbatimit: Shtator 2016

Plani i veprimit dhe Broshura e gjykatës

Periudha e përfundimit të zbatimit: Prill 2017

Rezultatet e para: Numri i seancave për çështje civile dhe penale të vlerësuara si joproduktive, ka rënë nga 48% në studimin fillestar në 17% në studimin e parë pas zbatimit.

Adresa e gjykatës: https://goo.gl/fhmUaZ

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër