• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Periudha e nisjes së zbatimit:

Plani i veprimit dhe Broshura e gjykatës

Periudha e përfundimit të zbatimit:

Rezultatet e para: në proces zbatimi

Adresa e gjykatës:

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër