Periudha e nisjes së zbatimit: Nëntor 2016

Plani i veprimit dhe Broshura e gjykatës

Periudha e përfundimit të zbatimit: Maj 2017

Rezultatet e para: Gjetjet tregojnë një përmirësim për seancat e çështjeve civile, ku përqindja e seancave joproduktive në çështjet civile ka pësuar një rënie nga 37% në studimin fillestar në 35% në studimin e parë pas zbatimit. Për sa i përket çështjeve penale, është vërejtur një rritje e numrit të seancave gjyqësore joproduktive, nga 29% në studimin fillestar në 39% në studimin e parë pas zbatimit

Adresa e gjykatës: https://goo.gl/TxkmVA

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër