• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Periudha e nisjes së zbatimit: Shkurt 2018

Plani i veprimit dhe Broshura e gjykatës

Periudha e përfundimit të zbatimit: Korrik 2018

Rezultatet e para:  në proces zbatimi

Adresa e gjykatës: http://www.gjykata.gov.al/rrethi-berat/gjykata-e-rrethit-berat/

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër