• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Fillimi i implementimit të Nismës: Tetor 2016

Fletëpalosja mbi masat e marra nga gjykata në kuadër të Nismës: Faqe 1, Faqe 2

Rezultatet:

Fundi i periudhës së parë gjashtë mujore të implementimit: Prill 2017

Dokumente të tjera: