• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Një manaxhim më aktiv dhe funksional i procesit gjyqësor mendohet të jetë një nga rrugëzgjidhjet më efektive për të përmirësuar proceset gjyqësore. Kjo qasje zbatohet sot nga gjykatat e rretheve gjyqësore Krujë, Korçë, Pukë dhe Tropojë në kuadër të Projektit “Drejtësi pa vonesa”. Gjykatat ndërmarrin një sërë hapash praktike për uljen e numrit të seancave në gjykimet civile dhe penale si dhe shmangijen e seancave joproduktive.  

 

Çfarë kuptojmë me menaxhim aktiv të çështjeve gjyqësore? 

Me menaxhim aktiv të çështjeve gjyqësore kuptojmë një mënyrë më të mirë dhe efikase për administrimin e ngarkesës së punës në gjykatë, sipas së cilës gjyqtarët me ndihmën e administratës gjyqësore marrin “në dorë” procesin e zhvillimit të një çështjeje gjyqësore që nga momenti i regjistrimit të saj në gjykatë e deri në zgjidhjen e saj me një vendim gjyqësor. Ndërkohëqë çdo pjesëmarrës në gjykim (përfshirë edhe çdo institucion ose autoritet të lidhur me procesin) ka rol specifik i cili duhet të respektohet, është përgjegjësia e gjyqtarëve që ta udhëheqin këtë nismë. Rritja e kontrollit gjatë procesit të zhvillimit të një çështjeje mund të ndikojë në rritjen e efektshmërisë së procesit për të gjitha palët. 

 

Disa nga parimet e menaxhimit aktiv janë:

Vonesat e panevojshme duhet të shmangen.

Datat e gjyqeve duhet të jenë të përcaktuara dhe të pandryshueshme.

Gjykata duhet të përcaktojë qartë se cilat janë pritshmëritë e saj nga avokatët në çdo seancë, si dhe veprimet e gjyqtarit nëse këto pritshmëri nuk realizohen.

 

Përgjithësisht, për zbatimin e këtyre parimeve nevojitet vullnet, lidership nga gjyqësori dhe arsyetim praktik. Këto parime janë të njëjta si në sistemete të drejtës zakonore (common law), ashtu edhe në ato të së drejtës civile dhe shembuj të përmirësimitthelbësor në dhënien e drejtësisë mund të gjenden në gjykata në mbarë botën.