• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Projekti “Për një Drejtësi pa Vonesa”  është një nismë e cila synon rritjen e efiçencës së proceseve gjyqësore në Shqipëri. Nëpërmjet kësaj nisme, gjyqtarët dhe personeli gjyqësor analizojnë shkaqet e vonesave në procese dhe marrin përsipër një planifikim e administrim më të mirë të çështjes, duke forcuar bashkëpunimin me çdo institucion që është palë në gjykim. Zbatimi i Projektit kërkon përdorimin e teknikave të menaxhimit aktiv të çështjeve nga gjyqtarët.

Ky projekt u ideua në vitin 2013 nga dy organizata ndërkombëtare, USAID (Programi JuST) dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri. Pas disa studimeve të kryera për produktivitetin e seancave gjyqësore dhe përdorimin e sallave të gjykimit, të dy organizatat arritën në përfundimin se me anë të disa masave praktike, pa nevojën e ndryshimeve ligjore, gjykatat mund të përmirësonin produktivitetin e proceseve duke reduktuar vonesat e panevojshme në gjykime.  Masat praktike u zbatuan me sukses në një nismë pilot në gjykatat e rretheve gjyqësore Krujë dhe Korçë, për t’u bërë më pas edhe pjesë e veprimtarisë së gjykatave të Pukës dhe Tropojës. 

Duke nisur nga viti 2016, Projekti “Për një Drejtësi pa Vonesa” pritet të shtrihet edhe në gjykatat e tjera në vend.

 



PARATHËNIE

Puna me gjyqtarët dhe stafin mbështetës, teksa të gjithë u ulën bashkë dhe gjetën zgjidhje logjike për të reduktuar vonesat e panevojshme të gjykatave, nxorri në pah dy aspekte. Së pari, kur të gjithë punojnë drejt një qëllimi të përbashkët për të përmirësuar gjykatat, suksesi është i menjëhershëm. Përmirësimet ishin të ndjeshme në të katërta gjykatat ku u ndërmor nisma “Për një Drejtësi pa Vonesa”. Së dyti, dëshira e gjyqtarëve për t’i ndarë përvojat e tyre praktike me kolegët e tyre u vu re kudo. Drejtuesit e gjykatave treguan një entuziazëm të vërtetë në ndihmë të njëri-tjetrit për t’i shërbyer më mirë anëtarëve të komuniteteve të tyre. Kjo përvojë përbën një zhvillim pozitiv për të rritur besimin në sistemin gjyqësor.






John A. Carver
Drejtor i Projektit USAID/JuST(2010-2015)

 

Përvoja e Prezencës me nismën “Për një Drejtësi pa Vonesa” në katër gjykata tregoi se ndryshimet ligjore përbëjnë vetëm një nga mundësitë për ritjen e efiçencës gjyqësore. Marrja e situatës në dorë përmes masave praktike që synojnë një planifikim efektiv të seancave, sigurojnë që palët të vijnë të pregatitura në gjykim dhe mënjanojnë vonesat e panevojshme,ka provuar se funksionon më së miri. Për mua, ishte një nder të punoja me gjyqtarët dhe stafin gjyqësor të Krujës, Korçës, Pukës e Tropojës, si dhe të isha dëshmitare e një angazhimi serioz për të arritur gjykime më të shpejta, i cili indikonnë rritjen e besimit të qytetarëve në gjykata.

Fiorentina Azizi
Shefe e Departamentit të Ligjit dhe të të Drejtave të Njeriut (2011-2015)
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

 

 

 



 

 

Evente të ardhshme

No events

Galeria

 

Partnerët tanë